Προκηρύξεις

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης (Ερευνητή- Υποψήφιο Διδάκτορα )

Αξιολόγηση υποψηφίων (προσωρινά αποτελέσματα) και πρόσκληση σε συνέντευξη για την επιλογή συνεργάτη "Ερευνητή- Υποψήφιο Διδάκτορα" του έργου Cowork 4 Youth με την υπ’ αριθ. Α.Π. 204/13.12.2021 (ΑΔΑ:9ΨΕ9446ΜΞΓΘ-Α12) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης (Junior Researcher)

Αξιολόγηση υποψηφίων (προσωρινά αποτελέσματα) και πρόσκληση σε συνέντευξη για την επιλογή συνεργάτη " Junior Researcher" του έργου Cowork 4 Youth με την υπ’ αριθ. Α.Π. 212/23.12.2021 (ΑΔΑ:6ΘΙΨ46ΜΞΓΘ-ΦΨΞ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Προσωρινά Αποτελέσματα Αξιολόγησης (Project/Financial Μanagement Assistant)

Αξιολόγηση υποψηφίων (προσωρινά αποτελέσματα) και πρόσκληση σε συνέντευξη για την επιλογή συνεργάτη "Βοηθός στον οικονομικό Προγραμματισμό και διαχείριση" του έργου Cowork 4 Youth με την υπ’ αριθ. Α.Π. 211/23.12.2021 (ΑΔΑ:6THT46ΜΞΓΘ-ΥΟ4) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης (Μεταδιδακτορικού Ερευνητή)

Αξιολόγηση υποψηφίων και οριστικό αποτέλεσμα ( ΑΔΑ: Ω05Α46ΜΞΓΘ-ΔΓ8 ) για την επιλογή Μεταδιδακτορικού Ερευνητή - Post Doc του έργου Cowork 4 Youth με την υπ’ αριθ. Α.Π. 173/12.11.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης (Διαχείριση έργου)

Αξιολόγηση υποψηφίων και οριστικό αποτέλεσμα (ΑΔΑ: ΩΞΡΕ46ΜΞΓΘ-Ψ1Ρ) για την επιλογή συνεργάτη για την Διαχείριση έργου - Project Management του έργου Cowork 4 Youth με την υπ’ αριθ. Α.Π. 172/12.11.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης (Οικονομική Διαχείριση έργου)

Αξιολόγηση υποψηφίων και οριστικό αποτέλεσμα ( ΑΔΑ: Ψ8Χ546ΜΞΓΘ-Β0Ρ ) για την επιλογή συνεργάτη για την Οικονομική Διαχείριση έργου - Financial Management του έργου Cowork 4 Youth με την υπ’ αριθ. Α.Π. 171/12.11.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.