Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Λογιστή.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης
Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος LIFE CLIMATREE της υπ’ αριθ. Α.Π. 41/31.05.2019 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς.
Έγκριση αποτελεσμάτων

Έγκριση αποτελεσμάτων και σύμβαση ανάθεσης έργου Επιστημονικού Συνεργάτη για την υλοποίηση έρευνας στη διερεύνηση της κοινωνικό-οικονομικής αποτίμησης των πολιτικών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στον τομέα των δενδρωδών καλλιεργειών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος LIFE CLIMATREE της υπ’ αριθ. Α.Π. 30/22.05.2019.

Έγκριση αποτελεσμάτων
Έγκριση αποτελεσμάτων και σύμβαση ανάθεσης έργου Οικονομολόγου για την Οικονομική Διαχείριση και την Διοικητική Υποστήριξη των ενεργών Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων LIFE της υπ’ αριθ. Α.Π. 29/22.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Αποτελέσματα Αξιολόγησης
Αξιολόγηση υποψηφίων για την επιλογή του Οικονομολόγου για την Οικονομική Διαχείριση και την Διοικητική Υποστήριξη των ενεργών Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων LIFE της υπ’ αριθ. Α.Π. 29/22.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Αποτελέσματα Αξιολόγησης
Αξιολόγηση υποψηφίων για την επιλογή Επιστημονικού Συνεργάτη για την υλοποίηση έρευνας στη διερεύνηση της κοινωνικό-οικονομικής αποτίμησης των πολιτικών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στον τομέα των δενδρωδών καλλιεργειών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος LIFE CLIMATREE της υπ’ αριθ. Α.Π. 30/22.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.