Αποτελέσματα Αξιολόγησης (Οικονομική Διαχείριση έργου)

Αξιολόγηση υποψηφίων και οριστικό αποτέλεσμα ( ΑΔΑ: Ψ8Χ546ΜΞΓΘ-Β0Ρ ) για την επιλογή συνεργάτη για την Οικονομική Διαχείριση έργου - Financial Management του έργου Cowork 4 Youth με την υπ’ αριθ. Α.Π. 171/12.11.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.