Αποτελέσματα Αξιολόγησης (Μεταδιδακτορικού Ερευνητή)

Αξιολόγηση υποψηφίων και οριστικό αποτέλεσμα ( ΑΔΑ: Ω05Α46ΜΞΓΘ-ΔΓ8 ) για την επιλογή Μεταδιδακτορικού Ερευνητή - Post Doc του έργου Cowork 4 Youth με την υπ’ αριθ. Α.Π. 173/12.11.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.