Αποτελέσματα Αξιολόγησης (Διαχείριση έργου)

Αξιολόγηση υποψηφίων και οριστικό αποτέλεσμα (ΑΔΑ: ΩΞΡΕ46ΜΞΓΘ-Ψ1Ρ) για την επιλογή συνεργάτη για την Διαχείριση έργου - Project Management του έργου Cowork 4 Youth με την υπ’ αριθ. Α.Π. 172/12.11.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.