Αποτελέσματα Αξιολόγησης

Αξιολόγηση υποψηφίων για την επιλογή του Οικονομολόγου για την Οικονομική Διαχείριση και την Διοικητική Υποστήριξη των ενεργών Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων LIFE της υπ’ αριθ. Α.Π. 29/22.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.