Αποτελέσματα Αξιολόγησης

Αξιολόγηση υποψηφίων για την επιλογή Επιστημονικού Συνεργάτη για την υλοποίηση έρευνας στη διερεύνηση της κοινωνικό-οικονομικής αποτίμησης των πολιτικών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στον τομέα των δενδρωδών καλλιεργειών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος LIFE CLIMATREE της υπ’ αριθ. Α.Π. 30/22.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.