• Το έργο LIFE CLIMATREE” (LIFE14 CCM/GR/000635) συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFEEnvironment Policy and Governance (2015-2019)

Προϋπολογισμός: Συνολικός προϋπολογισμός: 1.931.447 Ευρώ

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε δυο (3) Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα,Ιταλία και Ισπανία.

Τίτλος Έργου: Μια νέα προσέγγιση για τον υπολογισμό και τον έλεγχο της απορρόφησης του διοξειδίου του άνθρακα από τις δενδρώδεις καλλιέργειες και της δυνατότητας λειτουργίας τους ως περιοχές δεξαμενής άνθρακα (CLIMATREE)

Δικαιούχος Συντονιστής: Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρωπίνου Δυναμικού, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Συμπράττοντες Δικαιούχοι: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ισπανικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Πανεπιστήμιο της Βασιλικάτα στην Ιταλία, Ερευνητική Επιτροπή- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, TERRA NOVA ΕΠΕ

Διάρκεια Έργου: 07/15-06/19 Περίληψη του Έργου: Το έργο ClimaTree έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας και ενός καινοτόμου εργαλείου για την μέτρηση των αποθεμάτων του διοξειδίου του άνθρακα στις μόνιμες δενδρώδεις καλλιέργειες. Το έργο βασίζεται στις δυνατότητες για την ένταξη της LULUCF στην πολιτική της ΕΕ για το κλίμα και εάν χρειαστεί να υποβάλλει νομοθετική πρόταση (άρθρο 9 της απόφασης 406/2009/ΕΚ).

 

  • Έργο LIFE DEBAG” - "Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον (LIFE14 GIE/GR/001127)"  (2015-2018)

Προϋπολογισμός: Συνολικός προϋπολογισμός: 1.257.545 Ευρώ

Στόχος: Το έργο αποσκοπεί στη μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον.

 

  • Το έργο LIFE CONOPS” (LIFE12 ENV/GR/000466) συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ Environment Policy and Governance (2013-2017)

Προϋπολογισμός: Συνολικός προϋπολογισμός: 2.989.314 Ευρώ

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε δυο (2) Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα και Ιταλία.

Στόχος: Ανάπτυξη και επίδειξη διαχειριστικών σχεδίων έναντι των ενισχυόμενων από την κλιματική αλλαγή χωροκατακτητικών ειδών στην Ν. Ανατολική Ευρώπη